nalajedeýin na‧la‧je‧de‧ýin

[na:la:jedeýin]

Hiç zatdan başy çykmaýan, iş oňarmaýan, başarnyksyz, bihepbe, gowşak, gözgyny.

 • Ol bir nalajedeýin ahyry! -- diýip, janygyp gürleýändikleri ýadyna düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Özüň nalejedeýin-le, irräkden malyňy barla, gördüň-ä malyň ýokmy, derrew maňa duýdur! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Wah, men nalajedeýine seretsene! (G. Gurbansähedow, Hekaýa)


Duş gelýän formalary
 • nalajedeýindenem
 • nalajedeýindiklerine
 • nalajedeýine
 • nalajedeýinler
 • nalajedeýinlere
 • nalajedeýinligi
 • nalajedeýinligimiz
 • nalajedeýinliginden
 • nalajedeýinligine
 • nalajedeýinligini
 • nalajedeýinlik
 • nalajedeýinlikde
 • nalajedeýinlikdenmi