nalaç na‧laç

[na:la:ç]

Çykgynsyz ýagdaýda bolan, alaç tapmaýan, çäresiz.

  • Ahyrynda nalaç galyp, Halnazarlara: --Gelniňizi ýygnaň! -- diýende, Aýna: -- Maňa «el degdi» -- diýip, hem olary, hem eneligini zäherläpdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nalaç - nalajy.


Duş gelýän formalary
  • nalaja
  • nalajy
  • nalaçdym
  • nalaçlyk
  • nalaçlykdan