naharlamak na‧har‧la‧mak işlik

 1. Nahar bermek, nahar iýdirmek.

 2. Nahardan doýurmak, doýa nahar iýdirmek, naharyny ýetirmek, doýa iýdirmek.


Duş gelýän formalary
 • naharlady
 • naharladylar
 • naharladym
 • naharlajagy
 • naharlamadyk
 • naharlamadyňyz
 • naharlamaga
 • naharlamagy
 • naharlamagyny
 • naharlamak
 • naharlamaly
 • naharlamalydygyny
 • naharlamasyndan
 • naharlan
 • naharlanda
 • naharlandan
 • naharlandy
 • naharlansoň
 • naharlany
 • naharlanyň
 • naharlap
 • naharlapdyrlar
 • naharlar
 • naharlara
 • naharlardan
 • naharlardy
 • naharlardylar
 • naharlardyr
 • naharlarsyň
 • naharlary
 • naharlaryna
 • naharlaryndan
 • naharlaryny
 • naharlaryňy
 • naharlaýan
 • naharlaýandyklaryny
 • naharlaýar
 • naharlaýardy
 • naharlaýardyk
 • naharlaýarlar
 • naharlaýaryn
 • naharlaýyn
 • naharlaň