nahal

Erik, tut, nar we ş. m. ösümlikleriň ýaşajyk kökli çybygy.

  • Siziň taýýarlan üzüm nahallaryňyzy hem başga täze eken agaçlaryňyzy görmäge geldim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Nahal ekiljek çukurlar ozaldan taýýar edilip goýulypdyr. («Mydam Taýýar» gazeti)