nahal na‧hal

Erik, tut, nar we ş. m. ösümlikleriň ýaşajyk kökli çybygy.

 • Siziň taýýarlan üzüm nahallaryňyzy hem başga täze eken agaçlaryňyzy görmäge geldim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Nahal ekiljek çukurlar ozaldan taýýar edilip goýulypdyr. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • nahalda
 • nahallar
 • nahallara
 • nahallary
 • nahallarymdan
 • nahallaryna
 • nahallaryny
 • nahallarynyň
 • nahallaryň
 • nahallaryňyzy
 • nahaly
 • nahalym
 • nahalymdyr
 • nahalyn
 • nahalyna
 • nahalyny
 • nahalynyň
 • nahalyň