naýza

 1. Ujy uzyn demir çişli sowuk ýarag.

  • Ýun Gir Su eline naýza aldy-da, baýyrlyga tarap ugrady. («Pinoer» žurnaly)

 2. Tüpeň niliniň ujuna berkidilip dürtülýän sowuk ýarag.

  • Onuň tenine naýza dürtüp soranlarynda-da jogap bermedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu rehimsiz zalymlar Naýza diräp döşünden, hany habar ber! -- diýdi -- Sowet harby işinden. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 3. Sport termini Belli daşlyga ýetirmek üçin zyňylýan ujy demir çişli taýak, sport enjamy.

  • Şol appratlarda ilkinji gezek naýza zyňýan ýaşlar kino ekranyna alynýar. («Pinoer» žurnaly)