naýza naý‧za

 1. Ujy uzyn demir çişli sowuk ýarag.

  • Ýun Gir Su eline naýza aldy-da, baýyrlyga tarap ugrady. («Pioner» žurnaly)

 2. Tüpeň niliniň ujuna berkidilip dürtülýän sowuk ýarag.

  • Onuň tenine naýza dürtüp soranlarynda-da jogap bermedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu rehimsiz zalymlar Naýza diräp döşünden, hany habar ber! -- diýdi -- Sowet harby işinden. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 3. Sport termini Belli daşlyga ýetirmek üçin zyňylýan ujy demir çişli taýak, sport enjamy.

  • Şol appratlarda ilkinji gezek naýza zyňýan ýaşlar kino ekranyna alynýar. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • naýza-da
 • naýzadan
 • naýzadanam
 • naýzady
 • naýzadyr
 • naýzalar
 • naýzalardan
 • naýzalardanam
 • naýzalary
 • naýzalaryny
 • naýzalarynyň
 • naýzalaryň
 • naýzaly
 • naýzany
 • naýzanyň
 • naýzasy
 • naýzasyn
 • naýzasyna
 • naýzasyny
 • naýzasynyň
 • naýzaň
 • naýzaňy