näkes

Könelişen söz Hiç zadyň alnynda däl, bihepbe, bolgusyz.

  • Şunuň ýaly oňat maşgaladan nähili beýle näkes ogul emele geldikä? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)