nägile

[nägi:le]

Göwni galan, närazy bolan kineli.

  • Şu günki günümden nägile däldirin. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Arkaýyn boluň, siz meni öýermediňiz diýip, nägile bolmaýyn! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)