Sözüň öňünden goşulyp, ýoklagy aňladýan goşulma: näbet, näbelli, nädogry we ş. m. «Näme? Nähili? Niçik? » ýaly sorag çalyşmasynyň manysyny aňladýan ownuk bölek.

  • Ýeri, Myraly, bu nä boluş! (Myraly)

  • Aý, näbileýin, obany ýadyňdan çykaransyň-da? ! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)