myzahar

[myza:ha:r]

Mätäç, zar.

  • Men dünýä malyna myzahar däldirin. («Türkmen ertekileri»)

  • Biziň hiç zada myzahar däldigimiz bilse-de, biziň üçin däl zat hasap edip, doganjygym Gyzylsuwdan gyzyl balyk iberipdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)