miwe at

[mi:we]

  1. Ösümlikleriň getirýän hasyly, iýmiş.

    • Adamlar miweler we kökler ýygnapdyrlar. (Gadymly Dünýä Taryhy)

  2. Göçme manyda Bir işiň netijesi, önümi.

    • Ähli sowet halky biziň ýaş sungatymyzyň ilkinji miwesine-«Aldarköse» milli baletimize we başgalara tomaşa edýär. («Tokmak» žurnaly)

  3. Göçme manyda Nesil, çaga.