miting

Syýasy we gaýragoýulmasyz meseleleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen çagyrylýan köpçülikleýin ýygnak.

  • Biz indi baýa gul bolmarys! -- diýip, miting boljak ýere ugrady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Iri kähanalaryň işçileri raýdaşlyk mitinglerini geçirýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)