misginsokar

[misgi:nsokar]

Assyrynlyk bilen, syr bildirmän iş görýän, hereket edýän (adam hakda).

  • Ol tüýsi misginsokardyr. (H. Ysmaylow, Mugalllymyň Gyzy)