minnet at

  1. Igenç, iňirdi, teýene, gyjalat, gep, gürrüň.

    • Seniň ölümden agyr minnetiňi çekip ýörjek däl. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  2. Edilen ýagşylygyň gadyryny bilijilik duýgusy.