mezil

Orta hasap bilen ýarym günlük ýola barabarlyk, bolan aralyk ölçegi, ýük ýazdyrma aralygy, geçim, menzil.

  • Ol düşer ýerde düşmän, dynç alman, mezil üstüne mezil aşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Möjekler bir mezil ýere gelenlerinde, eýýäm biziň nirededigimizi aňlarlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Serçe bir günde kyrk mezil ýol ýörese, syçan kyrk günde bir mezil ýol ýöreýär eken. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)