metonomiýa at

Edebiýat termini Bir zadyň adyny aňladýan sözüň deregine oňa ýakyn bolan başga bir zady bildirýän sözüň ulanylmagy (meselem, «Magtymgulynyň eserlerini okadym» diýmegiň ýerine «Magtymgulyny okadym» we ş. m.)