metjit

[metji:t]

Dini söz Yslam dinine uýýan adamlaryň üýşüp namaz okaýan, ybadat edýän jaýy.

  • Obanyň ortasynda bolan metjidiň içi bu gün adamdan dolup, birazynyň başy ok selagly görünýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem metjit - metjidi.