metamorfoz

Görnüşi üýtgetme, bir haldan başga hala geçme, bir formadan başga forma öwrülme.

  • Eger gurbaga çagasynyň galkan görnüşli mäzi aýrylsa, onda onuň metamorfozy, ýagny uly ýaşdaky formasyna öwrülmegi örän gijigýär. (A. N. Kabanow, Adamyň Anatomiýasy We Fiziologiýasy)