meslek

Könelişen söz Bir ideýa, ugra, bir zada bolan ynam, pikir, garaýyş.

  • Wagtlaýyn hökümetiň meslegi patyşanyňky ýaly gurp ýok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gulluhan öz gulluk wezipesine görä siziň hem biziň adamymyz bolsada, onuň haýsy meslege gulluk edýänine düşünmek aňsat däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem meslek - meslegi.