meselem

Bir zat sanalanda, aýdylanda, düşündirilende «mysal üçin» manysynda ulanylýan giriş söz.

  • Eger-de bir adam biziň ähli talaplarymyza jogap berýän bolsa, meselem, gelen adamlary oňat myhmanlary goýberýän bolsa, biz ol adamdan ýene nähili medeniýeti talap etmelidiris. (B. Seýtäkow, Moskwanyň Ýalkymy)

  • Ynha, meselem, özüňden mysal al bäş gün mundan öň seniň ýaňaklaryňdan gan damaýyn diýýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)