mese-mälim

Ap-aýan, görnüp duran açyk, aýdyň, äşgär, mesaňa.

  • Zalda oturanlaryn ýüzünde şatlyk alamaty mese-mälim duýulýardy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Suwuň akyşy mese mälim ýuwaşady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gyratyň yzy mese-mälim bolup ýatyr. («Görogly» eposy)

  • Onuň ýüzünde şatlyk tolkuny mese-mälim görünýärdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)