mes

 1. Şähdaçyk, keýpi kök, gurgun.

  • Soň gürgünleşeris, eje, kakamdan mes adam ýok, mallar hem gurat! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biz gaty mes! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Örän gurply bolan, barly, baý.

 3. Semiz, ot-iýmden hor bolmaýan.

  • Oslagsyz takyrdy mes gatyrlary ürküzdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu ýerde mes atlar başyn tutun dik, hatar arasynda çekdi okuçnik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Bol hasyl berýän, gurply, tebigy minerala baý. (ýer hakda).

  • Rim imperiýasynyň mes toprakly ýerleri olaryň gözlerini gyzdyryndyr. (Orta asyrlar taryhy)

  • Ýerleri mes ediň, düküp döküni, akpagtadan kän hasyllar alalyň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ýorunja biziň arryk düşen ýerlerimizi mes eder. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 5. Gepleşik dili Melul, pýan, serhoş.


Duş gelýän formalary
 • mesdi
 • mese
 • mesedi
 • mesem
 • mesi
 • mesin
 • mesinden
 • mesine
 • mesini
 • mesiniň
 • mesiň
 • meslem
 • mesler
 • mesleriň
 • meslige
 • mesligem
 • mesligi
 • mesligime
 • mesliginden
 • mesligine
 • mesligini
 • mesliginiň
 • mesligiň
 • meslik
 • meslikde
 • meslikden
 • meslikdendir
 • meslisinde