mergençilik

seret mergenlik

  • Mergençilikde öňüme geçen tüpeňli bolmady. Ertir nyşana atyşyp, mergençilik baýragyny hem alarmykam öýdýän. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Sportuň ýeňil atletika, göreş, at çapyşygy, mergençilik, ýaglyga towusmak ýaly görnüşleri boýunça geçirilen ýaryşlarda mekdep okuwçylary görnükli orunlary eýelediler. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Mergençilik bolsa-da, iliň öňüne çykyp geplemeli bolsa da ene nämeler bolsa-da, gaýra durman, baryna goşulybergin. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mergençilik - mergençiligi.