men at çalyşmasy

Birinji ýöňkemäniň birlik sanyndaky at çalyşma.

  • Men size şu ugurdan başga bir gürrüň bereýin. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

men näme diýýän dutarym näme diýýär

Aýdylýan zada baglanyşygy bolmadyk bir zat aýtmak.

ýer ýarylmady, men girmedim

Erbet utandym, utanjymdan girere deşik tapmadym.