mekge1

Gepleşik dili seret mekgejöwen

mekge2

mekgesine münmek

Biriniň yzyndan kowalamak, söbügine münmek.

  • Aýu, aýdow, gaçyp gutulmarsyň! -- diýip, men hem tezekli haltamy arkama alyp, mekgesine münäýendirin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)