medeniýetsizlik at

Medeniýeti ýokluk, medeniýetiň bolmazlygy.

  • Ol şonuň üçin içinden: --Hany meniň medeniýetsizligim? -- diýip, özüne göwünlik berdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  • Seniň bu bolup oturşyň medeniýetsizligiň alamaty. («Kolhoz günleri»)

  • Çary pökgeniň medeniýetsizligini we başga kemçiliklerini düzeder diýip umyt edýärin -- diýdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem medeniýetsizlik - medeniýetsizligi.


Duş gelýän formalary
  • medeniýetsizligi
  • medeniýetsizligidir
  • medeniýetsizligim
  • medeniýetsizligini
  • medeniýetsizligiň