meýildeş me‧ýil‧deş

Meýilleri birmeňzeş bolan, höwesi, islegi bir bolan.

  • Ýagşy, ejem seniň bilen meýildeş däl ekeni, kakam seniň garşyňa gidenok ahyry. («Sowet edebiýaty» žurnaly)