mazmunly sypat

[mazmu:nly]

Oňat mazmuny bar bolan, manyly.

  • Bir gezek ol özüniň kanunlaryna garşylykly mazmunly bolan ähli kitaplary ýakmagy buýrupdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)