mazarlyk

[maza:rlyk]

Ölen adamlaryň meýidi jaýlanýan ýer, gonamçylyk, gabrystanlyk.

  • Demirgazyk ýanlaryndaky mazarlykda Aşyr kakasyny öz eli bilen jaýlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gölegçiler Halnazary mazarlyga alyp baranlarynda, onuň gabry gazylyp gutaryldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Birdenkä, mazarlykdan, galanyň ýykylyşyp ýatan keseklerinden jynssyz sesler çykyşyp başlady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mazarlyk - mazarlygy.


Duş gelýän formalary
  • mazarlyga
  • mazarlygy
  • mazarlygyndan
  • mazarlygyny
  • mazarlygyň
  • mazarlykda
  • mazarlykdan