maza at

[maza:]

Bir zatdan alynýan lezzet, hezillik, rähnet, şypa, eşret.

  • Köne geçen uruşlardan, batyrçylyklardan gürrüňler başlanan mahalynda bolsa, şu iki dost çaga gulaklaryny gerip, maza alyp, gürrüň dinlärdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Teatryň bu günki oýny maňa maza bermedi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Oýun bir, maza iki. (nakyl)

mazasy gaçmak

Susty basylmak, keýpi gaçmak, ugry gaçmak.

  • Ýylgyran bolsa-da Ýagdy hem Ýazhan, Bu jogaba olaň mazasy gaçdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

mazasy ýokluk (bolmazlyk)

Ugry ýokluk, keýpi bolmazlyk.

  • Kelläm güwläp dur, mazam ýok. («Mydam Taýýar» gazeti)