maza at

[maza:]

Bir zatdan alynýan lezzet, hezillik, rähnet, şypa, eşret.

 • Köne geçen uruşlardan, batyrçylyklardan gürrüňler başlanan mahalynda bolsa, şu iki dost çaga gulaklaryny gerip, maza alyp, gürrüň dinlärdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Teatryň bu günki oýny maňa maza bermedi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Oýun bir, maza iki. (nakyl)

mazasy gaçmak

Susty basylmak, keýpi gaçmak, ugry gaçmak.

 • Ýylgyran bolsa-da Ýagdy hem Ýazhan, Bu jogaba olaň mazasy gaçdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

mazasy ýokluk (bolmazlyk)

Ugry ýokluk, keýpi bolmazlyk.

 • Kelläm güwläp dur, mazam ýok. («Mydam Taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • mazaly
 • mazalylyk
 • mazam
 • mazamy
 • mazamyz
 • mazany
 • mazanyň
 • mazasy
 • mazasyna
 • mazasyny
 • mazasynyň
 • mazasyz
 • mazasyzlyk
 • mazaň