mawlamak işlik

[ma:wlamak]

Maw-maw edip gygyrmak, gygyryp seslenmek (pişik hakynda).

  • Daýzanyň penjesiniň astynda pişik boguk sesi bilen mawlady. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Gyra çykyp eşiklerni geýensoň, olaň biri pişik ýaly mawlady. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ol birden it bolup üýrdi, güjük ýaly çyňsady, pişik ýaly mawlady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)