maslahatlaşmak mas‧la‧hat‧laş‧mak işlik

Biri bilen bilelikde maslahat etmek, biri meseläni ara alyp, pikir alyşmak, bir zat barada biri bilen geňeş etmek, birine geňeş salmak, geňeşmek.

 • Halk ýygnagy ähli möhüm döwlet meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

 • Sen häziriň özünde onuň bilen indi näme etmelidigini maslahatlaşmalysyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol ownujak bir zat üçin hem Aýna sala saldy, Aýna bilen maslahatlaşdy Aýnanyň göwnüni awlamaga çalyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Wepanyň bölümi ozalyndan maslahatlaşyp goýlan amatly ýere baka çekilipdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • maslahatlaşaly
 • maslahatlaşalyň
 • maslahatlaşan
 • maslahatlaşandan
 • maslahatlaşandygy
 • maslahatlaşandygyny
 • maslahatlaşandyklary
 • maslahatlaşandyklaryny
 • maslahatlaşanlar
 • maslahatlaşanlarynda
 • maslahatlaşansoň
 • maslahatlaşar
 • maslahatlaşardy
 • maslahatlaşarlar
 • maslahatlaşarys
 • maslahatlaşasy
 • maslahatlaşaýyn
 • maslahatlaşdy
 • maslahatlaşdyk
 • maslahatlaşdykmy
 • maslahatlaşdylar
 • maslahatlaşdyňmy
 • maslahatlaşjagy
 • maslahatlaşjagyny
 • maslahatlaşjakdygy
 • maslahatlaşjakdygyny
 • maslahatlaşjakdyklaryny
 • maslahatlaşma
 • maslahatlaşmaga
 • maslahatlaşmaga-da
 • maslahatlaşmagy
 • maslahatlaşmagymyza
 • maslahatlaşmagyna
 • maslahatlaşmagynda
 • maslahatlaşmagyny
 • maslahatlaşmagynyň
 • maslahatlaşmagyň
 • maslahatlaşmak
 • maslahatlaşmakda
 • maslahatlaşmakdan
 • maslahatlaşmaklary
 • maslahatlaşmaklyga
 • maslahatlaşmaklyk
 • maslahatlaşmalary
 • maslahatlaşmalaryny
 • maslahatlaşmalaryň
 • maslahatlaşmaly
 • maslahatlaşmalydy
 • maslahatlaşmalydyr
 • maslahatlaşmalydyrlar
 • maslahatlaşman
 • maslahatlaşmanyň
 • maslahatlaşmasy
 • maslahatlaşmasyna
 • maslahatlaşmasynyň
 • maslahatlaşmazdan
 • maslahatlaşmaýar
 • maslahatlaşsam
 • maslahatlaşsaň
 • maslahatlaşyp
 • maslahatlaşypdylar
 • maslahatlaşypdyr
 • maslahatlaşypdyrlar
 • maslahatlaşýan
 • maslahatlaşýandyklaryny
 • maslahatlaşýar
 • maslahatlaşýardy
 • maslahatlaşýardylar
 • maslahatlaşýarlar
 • maslahatlaşýarys