maslahatdar mas‧la‧hat‧dar

[maslahatda:r]

Könelişen söz seret maslahatçy

  • Ol özüne ýakyn, mähriban, maslahatdar adamy tapdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • maslahatdarlary