many at

[ma:ny]

 1. Bir zadyň akyl ýetirip bolýan içki mazmuny, paýhaslanmak arkaly bir zatdan çykýan netije.

  • Onuň ösgün gara gaşlary okaýan hatynyň manysyna görä bir ýazylyp, bir çytylýardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  • Biziň her bir babalar sözümizde neneňsi many, neneňsi düşünje bar. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Aman poşçy onuň sözünden hiçbir many aňman: --Hawa, hawa! -- diýip, onuň sözüni tassyklady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Basymyň ýeriniň üýtgemegi bilen sözleriň manysy hem üýtgäp biler.

 2. Ähmiýet, peýda, haýyr.

  • Goşuny biderek gyrdyrmanyň näme manysy bar? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

mana düşmek

Aýdylan-goýlan zada akyl ýetirmek, düşünmek.

 • Emma özi welin bu zadyň düýbünden manysyna düşenok. («Kolhoz Günleri»)

many çykarmak

Belli bir pikire gelmek, netije çykarmak.

 • Baharyň bu hödür-kereminden özüçe many çykaryp, Wüşi kel özüne göwnüýetijilik bilen oturgyçda oturdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

many saçmak

Manyly gürlemek, manyly söz sözlemek.