mamla

[ma:mla]

Dogry, dürs, hak.

  • Gurban bu gün adatdan daşary şatdy, çünki köpçülik onuň mamladygyna göz ýetirdi we ony goldady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Adamlar, meniň şu aýdanym mamla gelýärmi? (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Dost-dost, mamla rast. (nakyl)