maldar at

[ma:lda:r]

Maldarçylyk bilen meşgullanýan adam.

  • Skifleriň maldarlary awçylyk bilen köp meşgullanypdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Sowhozyň maldarlary şu ýyl gazet we žurnallaryň üç ýüz otuz bäşden gowrak sanyna abuna ýazylypdyrlar. («Tokmak» žurnaly)

  • Türkmenistanyň şertlerinde gyşyň gelşi maldarlar üçin ýeňil bolmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Maldarlar mallary gyşlatmak işine göreldeli taýýarlandylar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)