maldar mal‧dar at

[ma:lda:r]

Maldarçylyk bilen meşgullanýan adam.

 • Skifleriň maldarlary awçylyk bilen köp meşgullanypdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

 • Sowhozyň maldarlary şu ýyl gazet we žurnallaryň üç ýüz otuz bäşden gowrak sanyna abuna ýazylypdyrlar. («Tokmak» žurnaly)

 • Türkmenistanyň şertlerinde gyşyň gelşi maldarlar üçin ýeňil bolmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Maldarlar mallary gyşlatmak işine göreldeli taýýarlandylar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • maldara
 • maldarlar
 • maldarlara
 • maldarlarda
 • maldarlardy
 • maldarlary
 • maldarlarymyzy
 • maldarlarynyň
 • maldarlaryň
 • maldaryň