madyrdamak işlik

Üznüksiz biderek geplemek, irginsiz ýaňrap oturmak.

  • Galyň dodaklaryny müňküldedip, öz dilinde bir zat madyrdady. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Biz olaryň yzlaryna düşüp, garanjaklap ýörüs, emma olaryň aýdanlaryna düşünmeýäris --nemesçe madyrdaýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)