maşyn

[maşy:n]

 1. Tehnika Bir işi amala aşyrýan çylşyrymly mehanizm.

  • Ýuwaşlyk bilen ädimläp, maşynyň ters tarapyndan bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Tikin maşyny.

 2. Awtomobil.

  • Şähere tarap barýan ýük maşynlarynyň sesi ertiriň dym-dyrslygyny bozup, bütin obanyň için ýaňlandyryp gidýärdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

ýeňil maşyn

Çalt ýöreýän münülýän maşynlar.

 • Ol jaýyň işiginde bir ýeňil maşynyň duranyn gördi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • maşyn-da
 • maşyna
 • maşynam
 • maşynda
 • maşyndaky
 • maşyndakylar
 • maşyndan
 • maşyndy
 • maşyndyr
 • maşynlar
 • maşynlara
 • maşynlaram
 • maşynlarda
 • maşynlardaky
 • maşynlardan
 • maşynlardy
 • maşynlary
 • maşynlarymy
 • maşynlarymyzyň
 • maşynlaryn
 • maşynlaryna
 • maşynlarynda
 • maşynlaryndaky
 • maşynlaryndan
 • maşynlaryndanam
 • maşynlaryny
 • maşynlarynyň
 • maşynlaryň
 • maşynlaryňyzy
 • maşynlaýyn
 • maşynly
 • maşynlylar
 • maşynlylaryň
 • maşynsyz
 • maşyny
 • maşynym
 • maşynyma
 • maşynymam
 • maşynymda
 • maşynymdaky
 • maşynymy
 • maşynymyz
 • maşynymyza
 • maşynymyzy
 • maşynymyzyň
 • maşynyn
 • maşynyna
 • maşynynam
 • maşynynda
 • maşynyndan
 • maşynyny
 • maşynynyň
 • maşynyň
 • maşynyňa
 • maşynyňy
 • maşynyňyza
 • maşynyňyzy