maýyrmak işlik

 1. Agyr ýük ýa-da iş zerarly şikes ýetirmek, maýyp etmek, maýryk etmek.

  • Eşege agyr ýük urup, ony tiz maýryp taşladylar.

 2. Göçme manyda Işe ýarawsyz etmek, sandan çykarmak, döwmek.

  • Heniz bir ýyldan köp wagt geçmänkä, dört sany ýük maýyny maýryp taşlady. («Tokmak» žurnaly)

 3. Göçme manyda Halys etmek, irizmek, ýadatmak.

  • Hawa, hawa, meýt, ol betbagtlaryň çaýy, nasy, süýjüsi hem adamyny maýyrjak. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem maýyrmak - maýrar, maýrypdyr.


Duş gelýän formalary
 • maýryp
 • maýrypdy
 • maýyrdy
 • maýyrjak
 • maýyrma
 • maýyrma-da
 • maýyrmagyň
 • maýyrmak