maýyp

[ma:ýyp]

Kesellilik ýa-da synasyna şikes ýetmek zerarly ýarawsyz bolan, şikesli, inwalid.

  • Özüm Watançylyk urşunyň maýyby. («Tokmak» žurnaly)

  • Bu maýyp oglana hiç kim eger-eger barmysyňam diýenokadi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Arap maýyp atynyň ýanyna geldi. («Görogly» eposy)

  • Men ony öz elim bilen maýyp etmek pikirimden döndüm. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem maýyp - maýyby.