maýyl 1

Sowuk däl, ýyly (howa hakynda).

 • Howa örän dury hem maýyldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

maýyl 2

[ma:ýyl]

Könelişen söz Bir zadyň täsirine berlen, bir zada ünsi çekilen, bir zada erkini gideren, bir zadyň ýesiri, meýilli.

 • Ýüregim saňa maýyl bolansoň, hiç ýerde senden galmadym. («Pioner» žurnaly)

 • Näçe günüň, näçe gijäniň ukusy gözüne maýyldy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ol nykapdan ýüzüň şöhle salypdyr, Telbe köňlüm görüp, maýyl bolupdyr. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
 • maýylam
 • maýylda
 • maýyldy
 • maýyldygyna
 • maýyldyr
 • maýyllygy
 • maýyllygyna
 • maýyllyk
 • maýyly
 • maýylyň