maýda sypat

  1. Kiçi, ownuk, uşak.

    • Ak deňziň suwunda örän maýda mikroskopik organizmler köp bolýar. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Ýuwaş, assa.

    • Artyk atyny maýda gezerine sürüp, yzyna garanjaklaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  3. Nepis, owadan.

    • Maýda çitişmek üçin edişip ýaryş, Diýişýärler: -- A gyz, nagşy şeýle çek! (N. Pomma, Saýlanan eserler)