mürrelişmek işlik

Birneme mürrelmek, mürrük bolup, mürrelip başlamak.

  • Mürrelişler narjagazlar heniz hem sallanyşyp dur. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Onuň reňki öçüp mürrelişan, häzir unudan ýatan çagy, has hem eýmenç görünýän ýüzüne garap, turuzjagyny-turuzmajagyny bilmän, ep-esli wagt durdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)