münmek işlik

 1. Bir ýere gitmekçi bolup, ulag üstünde oturmak.

  • Aýsoltan şol tämiz howada samolýata münmäge taýynlanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Bir zadyň üstüne, ýokary çykmak, üstünde oturmak.

  • Ýene mündi ejesiniň dyzyna. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem münmek - mündüm, mündüň, münüpdir.

gahar-gazaba münmek

seret gahar-gazap

 • Monah gahar-gazaba münipdir. («Mydam Taýýar» gazeti)

mekgisine münmek

seret mekge

 • Tezekli haltamy arkama alyp mekgesine münýändirin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ökjesine münmek (düşmek)

seret ökje

 • Çopanyň --Bas dönügi! -- diýeni bilen beýleki itler onuň ökjesine münýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • mündi
 • mündi-de
 • mündük
 • mündüler
 • mündülermi
 • mündüm
 • mündüm-de
 • mündür
 • mündüň
 • müneli
 • müneliň
 • münen
 • münende
 • münenden
 • münendigi
 • münendigini
 • münendiklerine
 • münendiklerini
 • münendir
 • münene
 • münenem
 • müneni
 • münenimde
 • münenimden
 • münenime
 • münenimi
 • münenimizde
 • münenimizi
 • münenine
 • münenini
 • müneniň
 • müneniňe
 • münenler
 • münenlerinde
 • münenligi
 • münenmiş
 • münenok
 • münensoň
 • müner
 • müner-de
 • münerdi
 • münerdiler
 • münerin
 • münerler
 • münersiň
 • münersiňiz
 • müneňokmy
 • münjegini
 • münjek
 • münjekdim
 • münjekmi
 • münme
 • münmedi
 • münmedik
 • münmegem
 • münmegi
 • münmegine
 • münmeginiň
 • münmegiň
 • münmegiňe
 • münmejek
 • münmek
 • münmekden
 • münmekdi
 • münmeklerini
 • münmeklik
 • münmekçi
 • münmeli
 • münmelidi
 • münmelidigi
 • münmelidigimi
 • münmelidigini
 • münmelimi
 • münmez
 • münmezler
 • münmeýärdi
 • münmeýärkä
 • münmeýärsiň
 • münmäge
 • münmäliň
 • münmän
 • münmändi
 • münmändirler
 • münse
 • münse-de
 • münsegem
 • münseler
 • münselerem
 • münsem
 • münseň
 • münseňem
 • münsün
 • münäýmeli
 • münäýmeseň
 • münäýseň
 • münübem
 • münüp
 • münüpdi
 • münüpdir
 • münüpdir-de
 • münüpdirler
 • münüpsiň
 • münüpsiňiz
 • münüň
 • münýän
 • münýän-de
 • münýänem
 • münýäni
 • münýänine
 • münýänini
 • münýänler
 • münýänlerden
 • münýänligi
 • münýär
 • münýär-de
 • münýärdi
 • münýärdiler
 • münýärin
 • münýärler
 • münýärsiň
 • münýärsiňiz