münmek işlik

  1. Bir ýere gitmekçi bolup, ulag üstünde oturmak.

    • Aýsoltan şol tämiz howada samolýata münmäge taýynlanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Bir zadyň üstüne, ýokary çykmak, üstünde oturmak.

    • Ýene mündi ejesiniň dyzyna. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem münmek - mündüm, mündüň, münüpdir.

gahar-gazaba münmek

seret gahar-gazap

  • Monah gahar-gazaba münipdir. («Mydam Taýýar» gazeti)

mekgisine münmek

seret mekge

  • Tezekli haltamy arkama alyp mekgesine münýändirin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ökjesine münmek (düşmek)

seret ökje

  • Çopanyň --Bas dönügi! -- diýeni bilen beýleki itler onuň ökjesine münýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)