mündürmek işlik

  1. Ulagyň üstüne oturtmak.

    • Olary otuz baýtala mündürip, yzyna tirkäp ugrapdyr. (Myraly)

    • Gurban ony öz maşynyna mündürip derýalar kenaryna çenli eltdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  2. Bir zadyň üstüne çykarmak, ýokarda oturtmak.

tagta mündürmek

seret tagt1