mündürmek işlik

 1. Ulagyň üstüne oturtmak.

  • Olary otuz baýtala mündürip, yzyna tirkäp ugrapdyr. (Myraly)

  • Gurban ony öz maşynyna mündürip derýalar kenaryna çenli eltdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

 2. Bir zadyň üstüne çykarmak, ýokarda oturtmak.

tagta mündürmek

seret tagt 1


Duş gelýän formalary
 • mündürdi
 • mündürdi-de
 • mündürdigim
 • mündürdiler
 • mündürdim
 • mündürdim-de
 • mündürdiň
 • mündürdiňizmi
 • mündüreli
 • mündüren
 • mündürenimi
 • mündürenine
 • mündürer
 • mündürerdi
 • mündürerin
 • mündüreýin
 • mündürip
 • mündüripdi
 • mündüripdir
 • mündüripdir-de
 • mündüripdirler
 • mündüripsiň
 • mündürjegini
 • mündürjek
 • mündürme
 • mündürmediler
 • mündürmegi
 • mündürmegini
 • mündürmek
 • mündürmekden
 • mündürmesini
 • mündürmäge
 • mündürseler
 • mündüräýiň
 • mündürýän
 • mündürýär
 • mündürýär-de
 • mündürýärdi
 • mündürýärin