müňkürlik

Müňkür bolmaklyk, betgümanlyk, şübhelilik, iňkislik.

 • Bu sözden meniň ýüregimde müňkürlik peýda boldy. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Müňkürlik gowy zat däl, göwnüme bolmasa, olar başlyklarynyň hem gybatyny edýän ýalydylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ýagşy söz ýylany hinden çykarsa, müňkürlik adamyny sandan çykarýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Onuň agzy köpelen gözleri gojaman müňkürlik bilen garaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem müňkürlik - müňkürligi.


Duş gelýän formalary
 • müňkürlige
 • müňkürligi
 • müňkürligim
 • müňkürligine
 • müňkürligini
 • müňkürliginiň
 • müňkürligiň
 • müňkürligiňden
 • müňkürlikdi
 • müňkürlikleri
 • müňkürliklerini