möhüm sypat

  1. Gaýra goýulmasyz, zerur, gerekli, ähmiýetli, wajyp.

    • Men päk göwnümden saňa möhüm bir zady aýtmakçy welin, dilim diýen etmeýär. («Tokmak» žurnaly)

  2. Göçme manyda Juda gerek zat, ýumuş.

    • Welmyrat aga, siz meniň möhümimi bitirmediňiz! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)