mälim

Aýan bolup duran, aýdyňy bolan, belli.

  • Men erkli döwün ygtyýarly ýigidi bolup, näme üçin öz pikirimi, öz islegimi oňa mälim edip bilemok. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)