mäkämlemek işlik

  1. Mäkäm etmek, gaýym etmek, pugtalamak, berklemek.

    • Dalbarlyk diken pürslerimiziň düýbüni pugta mäkämledik.

  2. Pugta ildirmek, ýapmak, beklemek, berkitmek.

    • Derwezäniň işigini mäkämläň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  3. Ýadyndan çykmaz ýaly pugta tabşyrmak, sargamak takyklamak.