mähirsiz sypat

Rehimdarlyk duýgusy bolmadyk, mylaýym däl, mähirli däl.

  • Onuň mähirsiz ýüzüne ýigrenç bilen garady. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)