lezzetli sypat

  1. Mazaly, tagamly, süýji.

    • Içerde bolsa daýhanlar ýene öz aralarynda palawdan, ýagly çekdirmeden we başga lezzetli naharlardan söz açyp, agyzlaryny suwardyp gürrüň edişýärdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

    • Nahar örän lezzetli bolupdyr.

  2. Lezzetli bar bolan, ýakymly, mylaýym täsir edýän, keýpli, hezil, eşretli.

    • Guçak açýan guwançlara buýsanyp, Durmuşyň lezzetli kölünde ýüzdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

    • Indi diňe köp we ýagşy okan adamlar, köp we ýagşy işleýän adamlar oňat, lezzetli ýaşaýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)